روزه گرفتن در امتحانات و ایام تحصیلی

۰۷/خرداد/۱۳۹۵|احكام روزه|

روزه گرفتن در امتحانات و ایام تحصیلی به صرف سختی امتحان یا شغل نمی توان روزه را خورد!. نگرفتن یا [...]