گرفتن روزه استیجاری با داشتن روزه قضا

۳۱/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

گرفتن روزه استیجاری با داشتن روزه قضا گرفتن روزه استیجاری با داشتن روزه قضا حضرت آیت الله مکارم شیرازی روزه [...]