دست روغني و رنگي براي وضو و غسل

۰۸/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

دست روغني و رنگي براي وضو و غسل دست روغني و رنگي براي وضو و غسل مطابق نظر آيت [...]