اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد

۲۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد  [ اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد] مسأله [...]