براى مسح رطوبتى در كف دست نمانده باشد

۲۳/مرداد/۱۳۹۴|طهارت|

براى مسح رطوبتى در كف دست نمانده باشد [اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد] مسأله 257 اگر [...]