شركت در راهپيمايى و انتخابات در اعتکاف

۲۹/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

شركت در راهپيمايى و انتخابات در اعتکاف شركت در راهپيمايى  پرسش 72 .  آيا مى‏توان براى شركت در راهپيمايى و [...]