شركت در نماز جمعه و اجازه شوهر

۲۸/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

شركت در نماز جمعه و اجازه شوهر اجازه راهپيمايى/ [نماز جمعه- انتخابات] پرسش 91 . آيا حضور در مراسم مذهبى [...]