حكم خريد و استفاده از ماهواره

۰۹/آذر/۱۳۹۴|احكام نگاه|

حكم خريد و استفاده از ماهواره دفع افسد به فاسد پرسش 57. آيا به منظور جذب جوانان و نرفتن آنان [...]