دیدن فیلم و عکس مستهجن در حال روزه

۰۱/خرداد/۱۳۹۵|احكام روزه|

دیدن فیلم و عکس مستهجن در حال روزه در نوشتار قبل حکم نگاه به فیلمهای مستهجن مطرح شد از اینجا [...]