ديدن خون و يقين به استمرار تا سه روز

۰۸/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

ديدن خون و يقين به استمرار تا سه روز 1-در نوشتار قبل ندیدن علایم حیض و زمان شروع عبادت مطرح شد [...]