اگر جایی که نجس شده مشخص نباشد

۰۶/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

اگر جایی که نجس شده مشخص نباشد  [ اگر بداند یکی از دو ظرف که از هر دوی آنها استفاده [...]