رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه

۲۱/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

رساندن غبار غليظ به حلق در حال روزه در نوشتار قبل به صورت تفصیلی حکم کشیدن سیگار در حال روزه مطرح شد [...]