پاك شدن از خون نفاس در كمتر از ده روز

۱۵/آبان/۱۳۹۴|احكام بارداري و نفاس|

پاك شدن از خون نفاس در كمتر از ده روز حداقل نفاس  پرسش 222 . اگر زن بعد از زايمان [...]