عزاداري ایام محسنیه از نظر مراجع

۲۲/آذر/۱۳۹۴|احكام متفرقه, احکام عزاداری|

عزاداري ایام محسنیه از نظر مراجع عظام تقلید عزاداري ایام محسنیه از نظر مراجع پرسش: آیا عزاداری دهه محسنیه پس از [...]