احکام دفن

۱۶/مرداد/۱۳۹۵|احکام اموات|

احکام دفن [ واجب است در دفن میت] مسأله 613 واجب است (1) میّت را طوری در زمین دفن کنند، [...]