دعای مستحب قبل از تکبیره الاحرام نماز

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

دعای مستحب قبل از تکبیره الاحرام نماز [ مستحب است بعد از تکبیره الاحرام بگوید] مسأله 954 مستحب است بعد [...]