اعمال شب نوزدهم ماه رمضان

۰۴/تیر/۱۳۹۵|ماه رمضان|

اعمال شب نوزدهم ماه رمضان در مفاتیح الجنان در نوشتار قبل بیان شد که اعمال شبهای قدر دو نوع هست: [...]