بقا‏ بر تقليد ميّت‏

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام تقليد|

بقا‏ بر تقليد ميّت‏ (باقي ماندن در تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است). در نوشتار قبل تقلید ابتدایی [...]