تيمم با دست شكسته

۰۴/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

تيمم با دست شكسته پرسش 170 . كسى كه وظيفه اش تيمم است، اگر به علت شكستگى يك دست نتواند آن [...]