مصالحه و دست گردان خمس

۰۲/شهریور/۱۳۹۵|خمس|

مصالحه و دست گردان خمس مصالحه و دست گردان خمس  کسى که خمس بدهکار است و نمى‌تواند یکباره آن را [...]