شستن صورت در وضو با دست چپ

۰۹/مرداد/۱۳۹۵|وضو|

شستن صورت در وضو با دست چپ در نوشتار قبل « شستن صورت در وضو از رساله» مطرح شد از اینجا [...]