مسح سر با دست راست يا چپ

۲۲/مرداد/۱۳۹۴|طهارت|

مسح سر با دست راست يا چپ پرسش 18 . آيا مسح سر لازم است با دست راست باشد؟ همه [...]