دست دادن با نامحرم

۲۲/آذر/۱۳۹۴|احكام نگاه|

دست دادن با نامحرم نكته: دست دادن با نامحرم حرام است، خواه فاميل باشد خواه نباشد. و خواه مسلمان باشد [...]