لباس کوچک نمازگزار و وسایل همراه نجس

۰۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

لباس کوچک نمازگزار و وسایل همراه نجس مسأله 861 اگر لباسهای کوچک نماز گزار نجس باشد] مسأله 861 اگر لباسهای [...]