اگر سنگ توالت روبه قبله باشد وظيفه چيست

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

اگر سنگ توالت روبه قبله باشد وظيفه چيست در نوشتار قبل نظر مراجع درباره رعایت قبله هنگام تخلی مطرح شد [...]