دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر

۱۵/مرداد/۱۳۹۵|احکام اموات|

دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر 1-رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است. 2- مستحب [...]