آيا افراد ديابتي بايد روزه بگيرند

۲۶/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

آيا افراد ديابتي بايد روزه بگيرند - گرفتن روزه براي شخصي كه در حال درمان ديابت است. مطابق نظر آيت الله خامنه [...]