حکم حضور در خانقاه و شرکت در مجالس صوفیه

۰۵/آذر/۱۳۹۵|طهارت|

حکم حضور در خانقاه و شرکت در مجالس صوفیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم غلوّ کنندگان [کسانی که در [...]