کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند در نوشتار قبل حکم «نماز خواندن بر روي صندلي« مطرح شد از اینجا [...]