حكم خواندن رمان و داستان شهوت انگيز

۱۴/آذر/۱۳۹۴|احكام نگاه|

حكم خواندن رمان و داستان شهوت انگيز در نوشتار قبل حکم خواند مطالب شهوت انگیز در روزه بیان شد، از [...]