تاثير دائم الوضو بودن در موفقيت

۰۷/مهر/۱۳۹۴|احاديث موضوعي|

تاثير دائم الوضو بودن در موفقيت در روايات بسيار تاكيدشده كه مومنان همواره با وضو باشند يكي از آثار دائم الوضو [...]