حكم ديدن خون قبل از زايمان

۱۵/آبان/۱۳۹۴|احكام بارداري و نفاس|

حكم ديدن خون قبل از زايمان خون پيش از زايمان پرسش 224 . اگر زن بار دار نزديك  زايمان چند [...]