حكم خون مردگی زیر ناخن

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حكم خون مردگی زیر ناخن [خونی که به واسطه کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست می‌میرد] مسأله 101 خونی [...]