حکم خون لثه و دندان

۱۱/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حکم خون لثه و دندان حکم خون لثه و دندان [خونی که از لای دندان‌ها می‌آید] مسأله 100 خونی که [...]