حكم خونابه جوش ها چيست

۱۱/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حكم خونابه جوش ها چيست حكم خونابه جوش ها چيست [زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا [...]