شك در خون استحاضه

۱۱/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

شك در خون استحاضه شك در استحاضه پرسش 175 . اگر بين خون استحاضه و خون بكارت يا زخم، شك [...]