خون حیض و استحاضه در لباس نمازگزار

۰۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام زنان, احكام نماز|

خون حیض و استحاضه در لباس نمازگزار [مسأله 855 اگر سر سوزنی خون حیض یا نفاس در بدن یا لباس [...]