جلوگیری از خروج خون استحاضه برای نماز

۱۸/مرداد/۱۳۹۵|احكام زنان|

جلوگیری از خروج خون استحاضه برای نماز 1-در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از [...]