آفتاب و پاک کردن نجاست

۰۹/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

آفتاب و پاک کردن نجاست 3 آفتاب [آفتاب یکی از مطهرات است] مسأله 191 آفتاب، زمین و ساختمان و چیزهایی [...]