خوردن قرص در حال روزه چه حكمي دارد

۲۶/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

خوردن قرص در حال روزه چه حكمي دارد * آنچه مقتضي قواعد فقهي و روايات است، اينست كه خوردن و [...]