حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب

۰۳/مهر/۱۳۹۵|ذبح و خوراکی|

حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب منظور از شراب، هر [...]