حكم خوردن مني مرد

۲۱/مهر/۱۳۹۴|احكام زنان, طهارت|

حكم خوردن مني مرد حكم خوردن مني مرد سوال : آيا خوردن مني ولیسیدن اعضای تناسلی همسر اشكال دارد؟ پاسخ [...]