خوردن سهوی روزه از روی فراموشی

۲۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

خوردن سهوی روزه از روی فراموشی / در روزه واجب،مستحب یا قضا در نوشتار قبل نظر مراجع عظام تقلید به [...]