تعارف به خوردن هنگام روزه مستحبي

۲۳/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

تعارف به خوردن هنگام روزه مستحبي تعارف به خوردن هنگام روزه مستحبي اگر كسي روزه مستحبي گرفت و در حين [...]