اگر باطل شدن روزه اختياري نباشد

۲۵/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

اگر باطل شدن روزه اختياري نباشد در نوشتار قبل حکم خوردن سهوی روزه از روی فراموشی مطرح شد، از اینجا کلیک کنید [...]