حكم استمناء بدون خروج منی

۰۴/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حكم استمناء بدون خروج منی حرمت خود ارضايى پرسش 159 . آيا خودارضايى در صورتى كه به حد خروج منى [...]