حكم رطوبت پس از ديدن تصاوير شهوت انگيز

۰۲/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حكم رطوبت پس از ديدن تصاوير شهوت انگيز در نوشتار قبل علایم خروج منی در زنان و مردان مطرح شد [...]