حکم خنده در نماز چیست

۱۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

حکم خنده در نماز چیست از مبطلات نماز خنده با صدا و عمدی است (1) و چنانچه سهواً هم با [...]