آیا پس انداز خمس دارد

۱۵/اسفند/۱۳۹۴|خمس|

آیا پس انداز خمس دارد آیا پس انداز خمس دارد  [خمس اضافه درآمد و کسب] مسأله 1756 اگر بواسطه قناعت [...]