خمس پس انداز مسكن

۱۵/اسفند/۱۳۹۴|خمس|

خمس پس انداز مسكن پرسش 64 . آيا به پولى كه جهت گرفتن وام مسكن، در بانك گذاشته مى شود [...]